Lid worden

Wie lid wil worden moet zelf de eerste stap zetten. Je wordt in principe niet voor het lidmaatschap van een loge gevraagd en wij werven geen leden. Het kan natuurlijk voorkomen dat een vrijmetselaar iemand kent die hem geschikt lijkt en wijst op het bestaan van de Vrijmetselarij. Wie belangstelling heeft voor de Vrijmetselarij kan terecht bij de voorlichter of bij leden van onze Loge. Ook worden er regelmatig Open Dagen georganiseerd waarbij iedereen welkom is om kennis te nemen van onze werkwijze en onze uitgangspunten. Dat zijn ideale contactmomenten. Maar uiteindelijk moet je zelf de stap zetten.

 

De minimale leeftijd voor aanmelding is 18 jaar. Je kunt de loge telefonisch of via e-mail benaderen.

 

Een belangstellende dient blijk te geven van een tolerante levenshouding. De loge immers, en dat maakt haar juist tot een instelling van grote vormende waarde, bestaat uit personen van uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen. Ieder lid heeft het recht om zijn eigen levensbeschouwing te ontwikkelen. Dat geldt ook voor godsdienstige en politieke overtuigingen. We zijn niet uit op het behalen van eigen gelijk wanneer het gaat om zaken die het wezen van de medemens raken. Een ieder heeft het recht om te zoeken naar zijn eigen waarheid. De Vrijmetselarij is echter niet toegankelijk voor personen die een extremistisch gedachtengoed aanhangen.

 

Toetreding tot de Vrijmetselarij en de loge vindt plaats middels een aannameritueel, waarbij men allereerst leerling-vrijmetselaar wordt. In een later stadium volgt een bevordering tot gezel en tenslotte wordt men meester-vrijmetselaar. Dit betekent overigens niet dat er binnen de Vrijmetselarij sprake is van hiërarische verhoudingen. Iedereen wordt meteen gezien als een volwaardig lid en wordt dan ook als zodanig behandeld.